ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az AquaSped Kft. webáruházában (www.aquasped.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére.

1. Általános rendelkezések

A www.aquasped.hu üzemeltetője, az AquaSped Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, 2100 Gödöllő, Szent János utca 13.; adószám: 27843974-2-13) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a www.aquasped.hu címen elérhető oldalain, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

A www.aquasped.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

A www.aquasped.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A www.aquasped.hu üzemeltetőjének, az AquaSped Kft. adatai elérhetőek a weboldal „Elérhetőségeink” menüpontja alatt.

Az AquaSped Kft. interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Szolgáltató által forgalmazott ivóvíz és az azt kiszolgáló automata berendezés termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a szállító és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Szolgáltató írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet a rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A Megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

A Szolgáltató kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az AquaSped Kft. (2100 Gödöllő, Szent János utca 13.; adószám: 27843974-2-13), mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. Az AquaSped Kft. csak a www.aquasped.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Szolgáltató ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.

Szolgáltató a regisztráció sikerességéről legkésőbb 24, azaz huszonnégy órán belül viszontigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség Szolgáltatót nem terheli sem a regisztráció, sem a regisztrációt követő esetleges szolgáltatás teljes időtartamában sem.

A regisztráció feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy a www.aquasped.hu oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat (megtalálható: a weboldal „Tájékoztató/Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontban) bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető. Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő-regisztráció lehetséges.

Korábban már regisztrált felhasználók ugyanazzal az azonosítóval vásárolhatnak, mint amelyet a regisztráció kitöltése során megadtak. Az azonosító minden esetben a regisztrált felhasználó által megadott email cím. Két vagy több azonosítóból származó esetleges kedvezményeket összevonni nem lehet. Egy személy által csak egy élő regisztráció lehetséges.

3. Díjazás/számlázás

A Szolgáltató garantálja, hogy a www.aquasped.hu oldalon közzétett árak az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az árváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket.

A megrendelt áruk megfizetése készpénzben történik utánvéttel, a kiszállítást végző futár részére, a megrendelt áruk és a számla átadásával egyidejűleg. A megrendelt áruk átadásának feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő 2, vagy annál több alkalommal nem veszi át az általa leadott, és a Szolgáltató által megfelelően teljesített és kiszállított megrendelést, abban az esetben az adott Megrendelő későbbi megrendeléseit Szolgáltató jogosult kizárólag banki átutalásos előre fizetés után teljesíteni.

4. Szolgáltató felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a webáruház „Szolgáltatások” menüpontjában olvashatók. A Szolgáltató vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és megrendelés során rögzített adatok a törvényi előírásnak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezeléséért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal. Szolgáltató csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

5. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti a Szolgáltató számára.

6. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Szolgáltató rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a Megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Megrendelés esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért felelősség kizárólag a Megrendelőt terhelik. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek megfelel.

A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt árukat tartalmazó küldemény feladása (vagy futárnak történő átadása) előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az rendeles@aquasped.hu címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Szolgáltató visszajelezte. A Megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 3 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó.

Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket Megrendelő viseli.

A Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben, a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti vagy jogi okokból annak fenntartására nem képes.

Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

7. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az „Elérhetőségeink” menüpont alatti webes felületen, vagy az info@aquasped.hu e-mail címen, illetve faxon vagy postai levél útján is közölheti. Áruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

8. Záró rendelkezések

Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen az 1959.évi IV. törvény, a polgári törvénykönyvről, valamint a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, a távollevők között kötött szerződésekről irányadó.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Kedves Vásáróink!

webshopunk elköltözött.
Kérjük, hogy ezentúl a
www.mineralcenter.hu
weboldalon adják le megrendeléseiket!

Köszönjük!